Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden, die tevens zijn opgenomen op de website www.vrglaw.com, zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Van Rossum Guyon te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen). Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Van Rossum Guyon, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon bij Advocatenkantoor Van Rossum Guyon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Het staat Advocatenkantoor Van Rossum Guyon vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door door haar aan te wijzen partners en personeelsleden van Advocatenkantoor Van Rossum Guyon te laten uitvoeren.

3. Advocatenkantoor Van Rossum Guyon zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor Van Rossum Guyon zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Rossum Guyon voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

4. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Van Rossum Guyon leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Van Rossum Guyon wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Advocatenkantoor Van Rossum Guyon komt. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Advocatenkantoor Van Rossum Guyon aansprakelijk is.

5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en, indien van toepassing, omzetbelasting verschuldigd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

7. Advocatenkantoor Van Rossum Guyon is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.

8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Van Rossum Guyon is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Van Rossum Guyon kennis te nemen, met dien verstande dat Advocatenkantoor Van Rossum Guyon bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Van Rossum Guyon kennis te nemen.

9. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Advocatenkantoor Van Rossum Guyon, maar ook ten behoeve van alle partners, hun eventuele bestuurders, bestuurders van Advocatenkantoor Van Rossum Guyon, alle personen die voor Advocatenkantoor Van Rossum Guyon werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Advocatenkantoor Van Rossum Guyon zijn ingeschakeld.

10.De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.Advocatenkantoor Van Rossum Guyon neemt deel aan de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur.

11. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomst het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer wij er niet in slagen tot een oplossing te komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

12. De toepasselijkheid van deze regeling komt tot stand zodra u instemt met het voorstel dat door ons wordt gedaan bij het ter hand nemen van uw zaak/dossier waarbij altijd wordt verwezen naar de toepasselijkheid van onze Algemene voorwaarden welke te vinden zijn op onze website en welke op verzoek worden toegezonden. Voor een uitgebreide toelichting op de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten www.nova.nl.

 

Advocatenkantoor Van Rossum Guyon

Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam

T 020 320 50 54
E florence@vrglaw.com