Het Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat een wettelijke uitsluiting van het recht op een ontslagvergoeding bij pensioenleeftijd in strijd is met (Europees) Unierecht.

 

Kort gezegd ging het hier om een zaak die in Denemarken speelde, waarbij de werknemer op grond van de Deense wet geen recht had op een ontslagvergoeding bij ontslag wegens pensioenleeftijd. Hij vocht dit aan met een beroep op het verbod op discriminatie wegens leeftijd. de werkgever beriep zich op het beginsel van rechtszekerheid.

Het Hof van Justitie komt tot de conclusie dat de Deense wet op dit punt inderdaad in strijd is met het verboden leeftijdsonderscheid en dat de Deense rechter in zo’n geval de wet niet mag toepassen en de uitleg van het Hof van Justitie mag/moet volgen.

Deze uitspraak is relevant voor de Nederlandse situatie. Sinds juli 2015 geldt de nieuwe regeling dat een werknemer die wegens het bereiken van zijn pensioenleeftijd wordt ontslagen géén recht heeft op een Transitievergoeding (artikel 7:673 lid 7 BW). Weliswaar is als rechtvaardigingsgrond voor het leeftijdsonderscheid aangevoerd het (politiek) argument dat daarmee wordt gestimuleerd dat ouderen eerder in dienst zullen worden genomen, het is toch de vraag of dit stand zal houden. 

Lees de hele uitspraak op 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-441/14